TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา <<<คลิกที่นี่
        สำหรับนักเรียนที่ไม่เคยลงทะเบียนให้ใช้เลขบัตร ปชช. เป็นทั้ง usernameและpassword  

.........................................................
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 3.5  ประจำปีการศึกษา 2561

12 - 16 มิ.ย. 2561 ตรวจสอบรายชื่อที่เข้ารายงานตัว (ผ่านการสอบสัมภาษณ์) และรับรหัสสำหรับเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์  <<<คลิกที่นี่
                                    กรณี นักเรียนที่ไม่เคยลงทะเบียนให้ใช้เลขบัตร ปชช. เป็นทั้ง usernameและpassword
14 - 16 มิ.ย. 2561 ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์   <<<คลิกที่นี่
18 มิ.ย. 2561         ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th

.........................................................
รับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับบัณฑิตศึกษา
          ระเบียบการรับสมัคร <<< ดาวน์โหลด
        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์เข้าศึกษาตามรอบการรับสมัคร

ระดับปริญาตรี โครงการพิเศษ 
          1. ระเบียบการรับสมัคร โครงการพิเศษ <<< ดาวน์โหลด (สำหรับบุคคลที่มีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และอายุ 24 ปีขึ้นไป)
          2. ระเบียบการรับสมัคร โครงการความร่วมมือทหารและตำรวจ <<< ดาวน์โหลด  (สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ)

          3. ระเบียบการรับสมัคร หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์ <<< ดาวน์โหลด  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาสาธารณสุข หลักสูตร 2 ปี) 

        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ระหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (สำหรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า ระยะเวลาอบรม 1 ปีการศึกษา)
          ระเบียบการรับสมัคร <<< ดาวน์โหลด
        คลิกที่นี่>>>สมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  9 -  19 พ.ค. 61 สมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3
  9 - 20 พ.ค. 61ชำระค่าสมัคร
  29 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  1 - 3  มิ.ย. 61ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house)
   10 มิ.ย. 61 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  14 มิ.ย. 61  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

  วีดิทัศน์แนะนำ