ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

 รายละเอียด รอบที่ 1 และ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
 1. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยพิมพ์ใบชำระเงินจาก www.admission.up.ac.th และชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 11 - 21 พ.ค. 2561  8 - 18 มิ.ย. 2561  13 - 20 ก.ค. 2561 

 2. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th 
     รายละเอียด>>>ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 11 - 23 พ.ค. 2561  8 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2561  13 -22 ก.ค. 2561 
 3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ พร้อมสอบ pre - test โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 23 - 26 พ.ค. 2561  23 - 24 ก.ค. 2561  23 - 24 ก.ค. 2561 
 4. เรียน GE-Online  ผ่านระบบออน์ไลน์ (เรียนทางบ้าน) 28 พ.ค. - 3 ก.ค. 2561  - -
 5. จองหอพักผ่านระบบออนไลน์ พร้อมชำระค่าหอพักผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  16 - 17 ก.ค. 2561  23 - 24 ก.ค. 2561  23 - 24 ก.ค. 2561 
 6. รายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561  31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561  31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561 
 7. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 3 - 10 ส.ค. 2561  3 - 10 ส.ค. 2561  3 - 10 ส.ค. 2561 
 8. เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561   14 ส.ค. 2561  14 ส.ค. 2561  14 ส.ค. 2561 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม