สัมมนาครูแนะแนว ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระบบใหม่ (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 (28-08-2017)
ที่มา :