สัมมนาครูแนะแนว ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี จ.อุดรธานี

การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระบบใหม่ (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 (4-09-2017)
ที่มา :