สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม.6

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺฺโญ) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา :