ตรวสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบกลาง (Admissions) คลิกที่นี่ >>> a.cupt.net
โดยให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน (ตามแบบฟอร์มหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด >>>แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา คลิกที่นี่>>>ดูรายละเอียด
หมายเหตุ : รหัส 1372 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  2 ปริญญา) ย้ายจากห้องสอบสัมภาษณ์ จากเดิมห้อง CE03305 เป็นห้อง CE03203
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2. ผลตรวจสุขภาพ 3. สำเนาใบปพ.1 4.  แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)

**********************************************************

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2560 
ระดับบัณฑิตศึกษา
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2)
>>>สมัครที่นี่ 

ระดับปริญญาตรี
>>>โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตสำหรับข้ารายการทหารและตำรวจ 
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับในหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) โครงการพิเศษ
>>>สมัครที่นี่ 

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
>>>
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
>>>สมัครที่นี่ 
**********************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
>>>โครงการส่งเสริมนักวิทยศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ (ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์)   
>>>โครงทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตรรุ่นใหม่ (ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

>>>โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และ ศศ.บ.(ภาษาจีน) (บันทึกระเบียนประวัติ

###ตรวจสอบสถานะ <<<< คลิกที่นี่ 

  (แพทย์แผนจีนฯ / ทายาทธุรกิจอาหารฯ / ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์กีฬารุ่นใหม่)
**********************************************************

กำหนดการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
 

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับนักเรียนชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ/ความร่วมมือฯ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ข่าวประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 23 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 23 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 23 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 14 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 14 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 14 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา(แพทย์แผนจีน) ประจำปีการศึกษา 2560 5 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 5 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 5 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 31 May 2017

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

การแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
        กรณีที่ผู้สมัครบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือสาขาวิชาในระบบรับสมัครออน์ไลน์ผิด สามารถแก้ไขด้วย ดาวน์โหลด>>> แบบข้อแก้ไขข้อมูล 
 เพื่อส่งแฟกซ์ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขไม่เกินช่วงวันเวลาตรวจสอบข้อมูลของแต่ละโครงการ 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้