ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาฯ
(รอบหลัง ADMISSIONS)

<<< ตรวจรายชื่อ >>>

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการภายในวันที่ 24-25 ก.ค. 2560 ดังนี้ 
จองหอพัก
บันทึกระเบียนประวัตินิสิต
กำหนดการฯ (ดำเนินการรอบพร้อมรอบ Admission)

หมายเหตุ กรณีนิสิตดำเนินการจองหอออนไลน์ ไม่ทันตามกำหนดของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจองหอได้อีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (วันที่รายงานตัวเข้าหอพัก) และให้มาดำเนินการขึ้นทะเบียนนิสิตในวันที่ 1 ส.ค. 60
********************************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ (ผู้ช่วยพยาบาล)

********************************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)
1#ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
2#ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
3#ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
4#ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ ระดับปริญญาตรี <<< ปริญญาตรี โครงการพิเศษและอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ

ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ ระดับบัณฑิตศึกษา <<< ปริญญาโทและปริญญาเอก

ปฏิทินสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรีโครงการพิเศษ/สาขาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ

********************************************************************************************************************

นิสิตใหม่60  ที่ยังไม่ได้จองหอสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้อีกครั้ง ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 

จองหอพัก www.reg.up.ac.th/dormitory <<<คลิก
รายละเอียดหอพัก <<<คลิก
กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัอ  <<<คลิก
การย้ายทะเบียนบ้าน <<<คลิก

 

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับนักเรียนชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ/ความร่วมมือฯ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ข่าวประกาศ

  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 25 Jul 2017

  ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 25 Jul 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) 24 Jul 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 19 Jul 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 29 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 23 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 23 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 23 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 14 Jun 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 14 Jun 2017

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

การแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
        กรณีที่ผู้สมัครบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือสาขาวิชาในระบบรับสมัครออน์ไลน์ผิด สามารถแก้ไขด้วย ดาวน์โหลด>>> แบบข้อแก้ไขข้อมูล 
 เพื่อส่งแฟกซ์ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขไม่เกินช่วงวันเวลาตรวจสอบข้อมูลของแต่ละโครงการ 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้