คลิก>>>แบบตอบรับลงทะเบียนออนไลน์ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทิศทางการรับนักเรียน เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"
++++++++++++++++++

แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสัมภาษณ์
+ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
19 มกราคม 2560  ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพะเยา ตึก OPD ศัลยกรรมระบบปัสวะ (หน้าห้องนำทาง)
   20 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จากเดิม ห้อง CE11302  เป็น ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

+ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  20 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จากเดิม ห้อง CE11303  เป็น ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

เอกสารใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 1.บัตรประจำตัวประชาชน  2.สำเนาใบปพ.1/สำเนาใบแสดงผลการเรียน  3.แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)

++++++++++++++++++
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ส่งข้อประวัติส่วนตัวและเป้าหมายชีวิต   
1. ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ)ดูรายละเอียด
2. โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียด
3. โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียด
4. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวบทดูรายละเอียด
5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการแหล่งฝึกดูรายละเอียด

ตรวจผลการคัดเลือก 

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับนักเรียนชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ/ความร่วมมือฯ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ข่าวประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ส่งประวัติส่วนตัวและเป้าหมายในชีวิต ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2560 12 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 10 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ “บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT” ประจำปีการศึกษา 2560 10 Jan 2017

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.34 ประจำปีการศึกษา 2560 10 Jan 2017

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

การแก้ไขข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
        กรณีที่ผู้สมัครบันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือสาขาวิชาในระบบรับสมัครออน์ไลน์ผิด สามารถแก้ไขด้วย ดาวน์โหลด>>> แบบข้อแก้ไขข้อมูล 
 เพื่อส่งแฟกซ์ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขไม่เกินช่วงวันเวลาตรวจสอบข้อมูลของแต่ละโครงการ 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้