กำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560

 การยื่นเอกสารสำหรับกู้ยืม 1- 30 มิ.ย. 2560  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี 
 รอบรับตรง
(ทุกโครงการ)
 รอบ Admissions
 1. บันทึกระเบียนประวัตินิสิตออนไลน์ www.reg.up.ac.th 
สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียน (ม.6) ยังออกไม่ครบ หรือ ยังไม่ได้บันทึกระเบียนประวัตินิสิต สามารถเข้าบันทึกอีกครั้ง ในวันที่ 12-18 เม.ย.2560
 20 - 31 มีนาคม 2560  4 - 6 กรกฏาคม 2560
 2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
     รายละเอียด ดังนี้
คลิกที่นี่>>> ขั้นตอนและเอกสารรายงานตัว
คลิกที่นี่>>>
ดูวัน/เวลาที่ต้องมารายงานตัว 1-สค-60 (แยกตามคณะ/วิทยาลัย)
+++ขั้นตอนการรายงานตัว
+++สถานที่รายงานตัว
 19 - 22 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคาร ICT
 1 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคาร ICT
 3. เปิดเรียน GE-Online  24 เมษายน - 28 กรกฏาคม 2560 -
 4. จองหอพักผ่านระบบออนไลน์ พร้อมชำระค่าหอพักผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  4 - 6 กรกฏาคม 2560  4 - 6 กรกฏาคม 2560
 5.  รายงานตัวเข้าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  28 - 30 กรกฏาคม 2560  28 - 30 กรกฏาคม 2560
 6. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  5 - 10 สิงหาคม 2560  5 - 10 สิงหาคม 2560
 7.  ชำระค่าธรรมเนีมการศึกษา (ค่าลงทะเบียนเรียน)  7-11 สิงหาคม 2560
 8.  เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560  15 สิงหาคม 2560  15 สิงหาคม 2560

                                                          อัพเดทข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
หมายเหตุ  : 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
             2. สำหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตฯ  
คลิกที่นี่ 
             3. สำหรับหลักสูตรแพทยบัณฑิต(แนวใหม่) กำหนดการเรียนเพิ่มเติม/ปรับพื้น ติดต่อที่คณะแพทยศาสตร์
             4. เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้
คลิกที่นี่

up61

 

 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้